ℑαυrιεℓ ℒαιςυαlαssε

ℑαυrιεℓ ℒαιςυαlαssε

@104902136249100879962

Home: https://plus.google.com/104902136249100879962

  • AboutMe: Name: Tauriel Laiqualasse Age: 600 years Hair color: Auburn/Red Colors of Elven garb: Brown and Green Combat skills: Knife fighting, use of bow and arrows Weapons: Elven knives, Bow and Arrows Synopsis: ι ωαs τακεπ ιπ αs α ψουπg εlετh βψ τhε εlvεπκιπg τhrαπδυιl, αƒτεr mψ ραrεπτs ωεrε κιllεδ βψ ιπvαδιπg οrcs. ι ωαs ταυghτ ατ απ εαrlψ αgε τhε sκιlls οƒ τhε sιlvαπ ωαrrιοrs, κπιƒε ƒιghτιπg, το mοvε αβουτ ιπ sτεαlτh απδ cοmβατ ιπ βαττlε. lεgοlαs, τhε sοπ οƒ τhrαπδυιl, mψ ρrιπcε τrαιπεδ mε vεrψ ωεll το hοlδ mψ οωπ ιπ βαττlε, hε αlsο hαδ hιs εψε οπ mε αs α ροτεπτιαl ωιƒε. τhrαπδυιl, hιs ƒατhεr αlsο sαω sοmετhιπg sρεcιαl ιπ mε απδ αρροιπτεδ mε cαρταιπ οƒ τhε rοψαl mιrκωοοδ gυαrδ. τhε ρrιπcε οƒ mιrκωοοδ απδ ι hαvε ωατchεδ οvεr τhε ƒοrεsτs, gυαrδιπg αgαιπsτ οrcs, sριδεrs απδ οτhεr ƒουl crεατυrεs ƒοr mαπψ ψεαrs δυrιπg ουr sταψ ιπ τhε κιπgδοm
  • Birthday:
  • CircledByCount: 1880
  • CurrentLocation:
  • Gender: female
  • PlusOneCount: 0

Lavender fields, Florence

🍀🎈💋💗👌😚⛅🌸😘💖🌻🌳🍃

*Lavender fields, Florence* 🍀🎈💋💗👌😚⛅🌸😘💖🌻🌳🍃

Elrond, lord of Rivendell

💢💥😎🍀🎈😈🔥🔪👊🐎💓😊🍄📢😁💥💢

#lotr #elrond #elves #rivendell

*Elrond, lord of Rivendell* 💢💥😎🍀🎈😈🔥🔪👊🐎💓😊🍄📢😁💥💢 #lotr #elrond #elves #rivendell

elrond elves lotr rivendell
Spring pink

🍀🎈💋💗👌😚⛅🌸😘💖🌻🌳🍃

#flora #nature #spring #pink

*Spring pink* 🍀🎈💋💗👌😚⛅🌸😘💖🌻🌳🍃 #flora #nature #spring #pink

flora nature pink spring
Love this

🍀🎈💋💗👌😚⛅🌸😘💖🌻🌳🍃

#march #spring #gif

*Love this* 🍀🎈💋💗👌😚⛅🌸😘💖🌻🌳🍃 #march #spring #gif

gif march spring
Luke

💢😄👊💓😈✨🚀🌌😎💫💗💥😁💢

#starwars #thelastjedi #movies #cool #gifs

*Luke* 💢😄👊💓😈✨🚀🌌😎💫💗💥😁💢 #starwars #thelastjedi #movies #cool #gifs

cool gifs movies starwars thelastjedi